Chinese Proverbs

Chinese Proverbs (si zi cheng yu 四字成语)

yu 雨
qing pen da yu 倾盆大雨
feng yu wu zu 风雨无阻
yu guo tian qing 雨过天晴

hu 虎
hu kou ba ya 虎口拔牙
hu shi dan dan 虎视眈眈
hu kou tao sheng 虎口逃生

hua 画
zhao mao hua hu 照猫画虎
hua she tian zu 画蛇添足
hua long dian jing 画龙点睛

ji 鸡
ji mao suan pi 鸡毛蒜皮
ji fei dan da 鸡飞蛋打
wen ji qi wu 闻鸡起舞

tian han di dong 天寒地冻
xue shang jia shuang 雪上加霜
xue zhong song tan 雪中送炭

ma 马
dan qiang pi ma 单枪匹马
kuai ma jia bian 快马加鞭
ma dao cheng gong 马到成功

dian shan lei ming 电闪雷鸣
ba yun jian ri 拨云见日
qing kong wan li 晴空万里

yi jian shuang diao 一箭双雕
yi shi er niao 一石二鸟
yi ju liang de 一举两得


Dear Sir or Ms,
To maintain this website and develop better online courses, your donation is greatly appreciated! Thanks a million for your unwavering support!

Salute
MeetMyTutor.com Team

Posted in learn chinese online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *